Nyheter » 2019 » Februar » ÅRSMØTE VIF 20.02.19

2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Januar - Februar

ÅRSMØTE VIF 20.02.19

04.02.2019

Velkommen til årsmøte i Vestfossen IF. Onsdag 20.02.19 kl. 19.00 på klubbhuset.

Årsmøtet avholdes den 20. Februar kl. 19.00 på Strandajordet klubbhus. Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 13.02.19 til ledervif@gmail.com 

AGENDA

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.   

-  Ansette en aktivitetskoordinator.                                                                                                  

7. Fastsette medlemskontingent og gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg:

a)      Leder og nestleder.

b)      [antall] styremedlem og [antall] varamedlem.

c)      Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

e)      Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

(Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.)

Avslutning

Med vennlig hilsen styret

Vi plikter å opplyse om NIFs lov og lovnorm for idrettslag og bestemmelser om kjønnsfordeling og hvem som er valgbare til verv i idrettslaget.

http://felles.web3.siteman.no/vestfossen-if.no/filarkiv/File/Lovnorm%20for%20idrettslag%20%C2%A7%205%20Kj%C3%B8nnsfordeling.pdf

 
Våre samarbeidspartnere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestfossen IF, Postboks 146 Vestfossen, 3320 VESTFOSSEN
Vestfossen Idrettsforening © 2009-19 Leder: Anette H. Solbakken - ledervif@gmail.com

Innholdsoversikt